Nordlek-liiton säännöt

Uusi Nordlek Nordlek-liiton säännöt Nordlekin ylimääräisen neuvostokokouksen päätös, pvm, Steinkjer, Norge  

1. Liiton jäsenet:

Nordlek on pohjoismainen yhteistyöjärjestö puoluepoliittisesti sitoutumattomille keskus-järjestöille sekä pohjoismaisille järjestöille, joiden tavoite, on niiden perussääntöjen tai eri sitoumusten mukaisesti, perinteisen pohjoismaisen kansankulttuurin edistäminen.   Uusia järjestöjä voi liittyä liittoon neuvoston hyväksyttyä niiden pääsyhakemuksen.   Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava tästä kirjallisesti hallitukselle, ja tämän katsotaan täten välittömästi eronneen liitosta. Hallitus tiedottaa tästä muille jäsenille. Eroavalla jäsenellä ei ole osuutta Nordlek- liiton mahdollisissa yhteisissä rahavaroissa     Jäsen joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahdelta edelliseltä toimintavuodelta katsotaan anoneen eroa liitosta.  

2. Kansalliset komiteat

Jokaisen maan sekä itsehallinto-alueen liittoon kuuluvien jäsenten tulee muodostaa kansallinen komitea. Kansallisen komitean tehtävä on koordinoida omien jäsentensä osallistumista Nordlekin toimintaan sekä välittää tietoa Nordlekistä.  

3. Päämäärä

Liiton päämäärä on varmistaa, että perinteinen kansankulttuuri saa oman, oikeutetun paikkansa kasvavassa pohjoismaisessa kulttuuriyhteistyössä, ja että yhteistyö kansantanssi- sekä kansanmusiikkitoiminnan puitteissa saisi tiiviimmät työmuodot.  

4. Tavoitteet

Liiton tavoitteet ovat:

 • yhteisvoimin edistää perinteistä kansankulttuuria Pohjoismaissa tanssin, musiikin sekä kansallispukujen puitteissa, sekä näihin liittyvien käsityön, perinteiden sekä tapojen alalla.
 • kansanperinteiden siirtäminen tuleville sukupolville
 • molemminpuolisen vuorovaikutuksen kautta välttyä päällekkäistyöstä, sekä uusien ideoiden omaksuminen
 • pohjoismaisten kansojen välisen ystävyyden lujittaminen henkilökohtaisten yhteyksien kautta
 • pohjoismaisen kansankulttuurin foorumin luominen, ensisijaisesti juhlatapahtumien ja jäsenten välisten tapaamisten kautta

5. Toiminta

Liiton päämäärän sekä tavoitteiden toteuttamiseksi voi toiminta käsittää muun muassa seuraavia toimintamuotoja:

 • pohjoismaisia kansantanssi- sekä kansanmusiikkijuhlia
 • pohjoismaisia projekteja
 • vetäjien, ohjaajien, pelimannien sekä tanssiryhmien vaihtoa
 • julkaisujen ja muun tiedon vaihto

6. Pohjoismaiset juhlatapahtumat

NORDLEK-juhlatapahtuma (pohjoismainen kansantanssi- ja kansanmusiikkitapahtuma) järjestetään joka kolmas vuosi.   Juhlatapahtuma pidetään vuoroin Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa jollei muusta olla sovittu. Juhla on avoinna kansantanssiryhmille sekä pelimanneille, jotka ylläpitävät pohjoismaisia perinteitä. Isäntämaa päättää siitä, onko ilmoittautunut ryhmä oikeutettu osallistua juhlatapahtumaan. Hallitus päättää yhdessä järjestävän maan kansallisen komitean kanssa, millä ehdoilla sellaiset ryhmät, jotka eivät kuulu mihinkään jäsenjärjestöön, voivat osallistua.   Järjestävän maan kansallisella komitealla tulee, ellei muusta ole sovittu, olla täydellinen juridinen vastuu juhlatapahtumasta, sen järjestelyistä, järjestämisestä sekä taloudesta.   Kansalliset komiteat koordinoivat juhliin osallistumista, kukin oman maansa sekä itsehallinto-alueidensa osalta.   BARNLEK-juhlatapahtumaa (osallistujille 16-vuotiaiksi asti) järjestetään myös samoin perustein kun NORDLEK-juhlatapahtumat.   Muita tapahtumia voidaan järjestää neuvoston päätöksellä.  

7. Pohjoismaisia projekteja

Pohjoismaisia projekteja voidaan järjestää yhteispohjoismaisella perustalla silloin, kun vähintään kolme maata tai itsehallinto-aluetta osallistuvat niihin. Sekä suunnitteluvaiheessa että tällaisten projektien toteuttamisessa on pyrittävä tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön muiden järjestöjen, erityisesti Pohjola-Norden-järjestöjen, kanssa. Rahoituksessa pitää ensisijaisesti pyrkiä käyttämään niitä varoja jotka valtio eri pohjoismaissa on asettanut pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön käyttöön.  

8. Vaihtotoiminta

Jäsenten tulee suosia vetäjien, ohjaajien, pelimannien sekä tanssiryhmien vaihtoa. Erityistä huomiota voidaan tässä asiassa kohdistaa niihin mahdollisuuksiin, joita ystävyyskaupunkiyhteydet tarjoavat.  

9. Muu yhteistyö

Liitto voi ylläpitää yhteistyötä sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka ovat liiton ulkopuolella, mutta jotka työskentelevät pohjoismaisen kansankulttuurin saralla.  

10. Nordlekneuvosto

Nordlekneuvosto on liiton korkein päättävä elin.   Jokaisella jäsenellä on oikeus nimetä yksi edustaja Nordlekneuvostoon.   Neuvoston tehtävät ovat:

 • toimintakertomuksen hyväksyminen
 • tilinpäätöksen hyväksyminen
 • myöntää hallitukselle vastuuvapaus
 • päättää toimintasuunnitelmasta
 • päättää talousarviosta
 • hallituksen valinta kohdan 12 mukaisesti (puheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä) kolmivuotiskaudeksi
 • kahden tilintarkastajan sekä yhden varatilintarkastajan valinta kolmivuotiskaudeksi
 • hallitukselta sekä jäseniltä tulleiden aloitteiden käsittely/käsitteleminen
 • tarpeen vaatiessa päättää sääntömuutoksista

Kokousjärjestys:   Hallituksen on kutsuttava koolle neuvoston kokoukseen vähintään kolme kuukautta etukäteen liittäen kutsuun alustavan päiväjärjestyksen. Jäseniltä tulleiden aloitteiden on oltava hallituksen tiedossa viimeistään 5 kuukautta ennen neuvoston kokousta. Hallitus lähettää asiakirjat jäsenille viimeistään kuukautta ennen Neuvoston kokousta.   Nordlekneuvosto valitsee jokaiseen neuvoston kokoukseen erikseen puheenjohtajan ja sihteerin. Jokaisella jäsenten sekä hallituksen edustajalla on puheoikeus.   Päätökset:   Päätöksenteossa pyritään konsensukseen. Tämä koskee myös henkilövaaleja. Konsensus tarkoittaa sitä, ettei yksikään jäsen vastusta päätöstä. Mikäli jäsenten välistä konsensusta ei synny, päätöstä täytyy aikaansaada viiden pohjoismaan kansallisten komiteoiden jäsenten konsensuksella, yksi jäsen jokaisesta komiteasta. Tässä yhteydessä itsehallinto-alueiden sopimusosapuolia katsotaan jäseniksi, jolla on äänioikeus kunkin maansa kansallisessa komiteassa.

11 Tarkkailijat

Järjestö tai instituutio, jolla on yhtäläinen päämäärä ja toiminta kuin yhdistyksellä, voi anoa oikeutta osallistua tarkkailijoilla neuvoston kokoukseen tai erityistoimintaan. Tarkkailijat vastaavat omista kustannuksistaan. Nordlekin sisäinen työelin voi kutsua henkilöä, organisaation tai instituution jäsentä yhteistyöhön saadakseen asiantuntevaa informaatiota tietyllä työ- tai intressialueella.  

12. Hallitus

Hallitukseen valitaan puheenjohtaja sekä neljä jäsentä, yksi jokaisesta pohjoismaasta. Kansallisten komiteoitten puheenjohtajat harkitsevat ennen vaaleja yhdessä, miten hallitus saisi sopivimman kokoonpanon. Nordlekin hallituksen puheenjohtaja kutsuu kansallisten komiteoiden puheenjohtajat ensimmäiseen koordinoivaan kokoukseen.   Hallitus järjestäytyy (puheenjohtajaa pois lukien, Nordlekneuvosto valitsee hänet).   Puheenjohtaja vastaa Nordlekin suhteista muihin pohjoismaisiin järjestöihin sekä viranomaisiin.   Jokaiselle hallituksen jäsenelle annetaan vastuu yhdestä seuraavista työtehtävistä:

 • talous
 • juhlatapahtumat ja toimikuntatoiminta
 • projektitoiminta
 • sihteeristö

Hallituksen tehtäviä ovat:

 • asioiden/ehdotusten valmistelu neuvostolle (toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma, talousarvio)
 • toteuttaa Nordlekneuvoston tekemiä päätöksiä
 • päättää toimikuntien nimeämisistä sekä niiden toiminnasta, kuluista ja rahoituksesta sekä myös nimetä niiden puheenjohtajat
 • päättää projektiryhmistä ja niiden toiminnasta, kuluista ja rahoituksesta sekä nimetä niiden puheenjohtajat ja jäsenet
 • päättää julkaisujen ja muun informaation vaihdosta
 • päättää sihteeristöstä, sen sijainnista, tehtävistä ja rahoituksesta, sekä
 • päättää asioista joista Nordlekneuvosto ei päätä

Hallitus tekee päätöksen kun vähintään kolme jäsentä ovat asiasta yhtä mieltä   Jokaisella jäsenellä on oikeus nimetä yksi jäsen jokaiseen toimikuntaan, sekä oikeus ehdottaa jäseniä projektiryhmiin.  

13. Talous

Liiton hallinto rahoitetaan seuraavien kanavien kautta:

 • Vapaaehtoistyöllä
 • Pohjoismaisilla määrärahoilla
 • Juhlatapahtumamaksuilla
 • Kokouksiin osallistumisen omalla rahoituksella
 • Jäsenmaksuilla

Jokainen jäsen vastaa itse niistä kustannuksista jotka tämän sopimuksen täytäntöönpano aiheuttaa itselleen, jollei muusta olla sovittu.  

14. Tilintarkastus

Tilintarkastus suoritetaan sen maan tilintarkastuskäytäntöjen mukaisesti, missä liitto on rekisteröity.  

15. Nimenkirjoitusoikeus

Puheenjohtaja toimii liiton nimen kirjoittajana. Hallituksella on myös oikeus valtuuttaa muita hallituksen jäseniä kirjoittamaan liiton nimeä.  

16. Sääntöjen muuttaminen

Esitys näiden sääntöjen muuttamiseksi jätetään hallitukselle. Hallitus ilmoittaa jäsenille esityksestä seuraavan neuvostokokouksen kokouskutsun yhteydessä, ja kokouksessa neuvosto ottaa ehdotukseen kantaa.  

17. Liiton purkaminen

Mikäli irtisanomisen jälkeen jäljelle jää vähemmän kuin kolmen maan edustajia katsotaan liitto puretuksi. Purkaminen todetaan Nordlekneuvoston sääntömääräisessä kokouksessa. Purkamisen jälkeen mahdollinen varallisuus siirtyy Föreningarna Nordens Förbund´ille.