Statutes

The statutes of Nordlek were decided by Nordlek on the meeting on July 9, 2012, in Steinkjer, Norway. The statutes are at present only available in Swedish and Finnish.

1. Förbundets medlemmar:

Nordlek är ett nordiskt samarbetsorgan för partipolitiskt obundna riksorganisationer och nordiska organisationer, som enligt sina stadgar eller särskild försäkran har som ändamål att främja den traditionella nordiska folkkulturen. Nya organisationer kan ansluta sig till förbundet genom att rådet godkänner inträdesansökan. Medlem som vill utträda ur förbundet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, och anses därmed omedelbart ha lämnat förbundet. Styrelsen skall delge detta till övriga medlemmar. Den avgående medlemmen har ingen andel i Nordleks eventuella gemensamma ekonomiska medel. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur förbundet.

2. Nationella kommittéer

Förbundets medlemmar i vart land och självstyrande område skall bilda en nationell kommitté. Den nationella kommittén skall ha som uppgift att samordna de vederbörande medlemmarnas deltagande i Nordleks verksamhet samt förmedla information om Nordlek.

3. Ändamål

Förbundets ändamål är att säkerställa att den traditionella folkkulturen skall få sin rätta plats i det växande nordiska kultursamarbetet och för att samarbetet inom folkdans- och folkmusikverksamheten skall få fastare former.

4. Målsättning

Förbundets målsättning är:

 • att med förenade krafter främja den traditionella folkkulturen i Norden inom dans, musik och dräkter samt hantverk, seder och bruk inom dessa områden
 • att överföra folktraditioner till kommande generationer
 • att undvika dubbelarbete och tillvinna sig nya idéer
 • att genom personliga kontakter verka för att förstärka vänskapen mellan de nordiska folken
 • att skapa ett forum/en mötesplats för den nordiska folkkulturen, i förstahand genom stämmor och möten mellan medlemmarna.

5. Verksamhet

För att förverkliga förbundets ändamål och målsättning kan verksamheten omfatta bland annat följande verksamhetsformer:

 • nordiska folkdans- och spelmansstämmor
 • nordiska projekt
 • utbyte av ledare, instruktörer, spelmän och danslag
 • utbyte av tidskrifter och annan information

6. Nordiska stämmor

En NORDLEK-stämma (nordisk folkdans- och spelmansstämma) anordnas vart tredje år. Stämman hålls i ordningsföljd Norge, Danmark, Sverige och Finland om inget annat beslut fattats av rådet. Stämman är öppen för folkdansgrupper och spelmän som upprätthåller nordisk tradition. Värdlandet avgör om en anmäld grupp anses vara behörig att delta i stämman. Styrelsen skall, i samråd med värdlandets nationella kommitté, besluta om på vilka villkor grupper, som inte tillhör någon medlem, skall kunna delta. Nationella kommittén i värdlandet skall, om inte annat överenskommits, ha fullt juridiskt ansvar för stämman, arrangemangen, anordnandet av den och ekonomin. De nationella kommittéerna samordnar deltagandet från sina respektive länder och självstyrande områden. En BARNLEK-stämma (för deltagare upp till 16 år) anordnas också vart tredje år enligt samma riktlinjer som NORDLEK-stämmorna. Andra stämmor kan anordnas efter beslut av rådet.

7. Nordiska projekt

Nordiska projekt kan anordnas på samnordisk grund då minst tre länder eller självstyrande områden deltar. I samband med planeringen och genomförandet av dylika projekt skall ett ändamålsenligt samarbete med andra organisationer, särskilt Nordenföreningarna, eftersträvas. För finansiering skall man först och främst försöka använda de medel som statsmakterna i de olika nordiska länderna ställt till det nordiska kultursamarbetets förfogande.

8. Utbyte

Medlemmarna ska främja utbyte av ledare, instruktörer, spelmän och danslag. Speciell hänsyn kan då tas till de möjligheter som vänortsförbindelserna erbjuder.

9. Annat samarbete

Förbundet kan samarbeta med sådana organisationer som står utanför förbundet men som arbetar inom den nordiska folkkulturens område.

10. Nordlekrådet

Förbundets högsta beslutande organ är Nordlekrådet. Rådsmöte ska hållas åtminstone var tredje år. Var medlem har rätt att utse en representant till Nordlekrådet. Rådets uppgifter är

 • att godkänna verksamhetsberättelse
 • att godkänna bokslut
 • att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
 • att besluta om verksamhetsplan
 • att besluta om medlemsavgift och budget
 • att välja styrelse enligt punkt 12 (ordförande och fyra övriga ledamöter) för en period av tre år
 • att välja två revisorer och en suppleant för en period av tre år
 • att behandla förslag från styrelsen och medlemmar
 • att vid behov besluta om ändringar i stadgarna

Mötesordning: Styrelsen skall kalla till rådsmöte minst tre månader före mötet med en preliminär dagordning. Förslag från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast fem månader före rådsmötet. Styrelsen skall sända handlingarna till medlemmarna senast en månad före rådsmötet. Nordlekrådet väljer ordförande och sekreterare för varje rådsmöte. Varje representant för medlemmarna och styrelsen har yttranderätt. Beslut: Vid beslutsfattande skall konsensus eftersträvas. Detta gäller även vid personval. Konsensus betyder att ingen medlem motsätter sig beslutet. Om konsensus inte kan uppnås mellan medlemmarna, skall beslut fattas med konsensus av representanter från de fem nordiska ländernas nationella kommittéer, en representant för varje kommitté. I detta sammanhang betraktas avtalsparterna inom de självstyrande områdena som medlemmar med rösträtt i vederbörande lands nationella kommitté.

11 Observatörer

Organisation eller institution, som har målsättning och verksamhet överensstämmande med förbundet, kan ansöka om rätt att delta med observatörer vid rådsmöte eller speciell verksamhet. Observatörerna bekostar deltagandet själva. Arbetsorgan inom Nordlek kan kalla person eller representant för organisation eller institution till samarbete, för att erhålla sakkunnig information inom ett bestämt arbets- eller intresseområde.

12. Styrelsen

Till styrelse väljs en ordförande och fyra ledamöter, en för varje nordiskt land. De nationella kommittéernas ordförande skall före valet samråda för att uppnå en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen. Nordleks styrelseordförande sammankallar till ett första samordnande möte mellan nationalkommittéernas ordförande. Styrelsen konstituerar sig (bortsett från ordförande som väljs av Nordlekrådet). Ordförande är ansvarig för Nordleks relationer med andra nordiska organisationer och myndigheter. Varje styrelseledamot skall få ansvar för en av följande arbetsuppgifter:

 • ekonomi
 • stämmor och utskottsverksamhet
 • projektverksamhet
 • sekretariat

Styrelsens uppgifter är:

 • att förbereda frågor/förslag inför rådet (verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan, budget)
 • att verkställa Nordlekrådets beslut
 • att besluta om tillsättande av utskott och deras verksamhet, kostnader och finansiering samt tillsätta deras ordförande
 • att besluta om projektgrupper och deras verksamhet, kostnader och finansiering samt tillsätta deras ordförande och medlemmar
 • att besluta om utbyte av tidskrifter och annan information
 • att besluta om sekretariatet, dess placering, uppgifter och finansiering samt
 • att besluta i frågor som inte beslutas av Nordlekrådet

Beslut fattas i styrelsen när minst tre ledamöter är överens. Varje förbundsmedlem har rätt att utse en representant i varje utskott och föreslå representanter till projektgrupper.

13. Ekonomi

Förbundets administration finansieras genom

 • Frivilligt arbete
 • Anslag av nordiska medel
 • Stämmoavgifter
 • Egen finansiering av deltagande i möten
 • Medlemsavgifter

Om inget annat har överenskommits, svarar varje medlem själv för de kostnader som verkställandet av detta avtal orsakar densamma.

14. Revision

Revision sker enligt det ett lands revisionssed i vilket förbundet är registrerat.

15. Tecknande av förbundet

Förbundet tecknas av ordförande. Styrelsen kan inom sig utse två övriga styrelsemedlemmar att teckna förbundet.

16. Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar skall lämnas till styrelsen. Styrelsen delger medlemmarna förslaget i samband med kallelsen till nästkommande rådsmöte, där rådet tar ställning till förslaget. Beslut om stadgeändringar ska fattas enligt beslutsreglerna om konsensus enligt paragraf 10 ovan.

17. Upplösning av förbundet

Om det efter uppsägning kvarstår medlemmar från mindre än tre länder anses förbundet att vara upplöst. Upplösningen konstateras vid Nordlekrådets ordinarie möte. Vid upplösningen tillfaller eventuella tillgångar Föreningarna Nordens Förbund.