Vad är Nordlek?

Nordlek är ett nordiskt samarbetsorgan för riksorganisationer och nordiska organisationer, som har som ändamål att främja den traditionella nordiska folkkulturen.

Nordlek är en förening där olika organisationer från Norden är medlemmar. För närvarande (2022) har Nordlek som medlemmar 20 medlemsorganisationer som tillsammans representerar omkring 100 000 medlemmar. Nordleks högsta beslutande organ är rådet, och rådsmöte (ordinarie eller extraordinarie) hålls normalt sett två gånger under en treårsperiod. Nordlek har en styrelse med en ledamot från respektive nordiskt land. Vidare finns det tre utskott som arbetar med speciella ämnesområden: Barn- och ungdomsutskottet, Folkdans- och kulturutskottet och Folkmusikutskottet.

Med ”Nordlek” avses föreningen Nordlek, medan ”NORDLEK” (skrivet med versaler) avser NORDLEK-stämmorna. Varje NORDLEK-stämma får vidare namn efter året den genomförs, såsom NORDLEK 2024. Mindre stämmor benämns på liknande sätt, såsom HAVLEK 2022.

Nordleks mål är att med förenade krafter främja den traditionella folkkulturen i Norden inom dans, musik och dräkter mm.

Nordlek vill överföra folktraditioner till kommande generationer

Ett ytterligare mål är att undvika dubbelarbete och utveckla nya idéer.

Vidare önskar Nordlek att genom personliga kontakter verka för att förstärka vänskapen mellan de nordiska folken.

Speciellt sker detta genom att skapa ett forum/en mötesplats för den nordiska folkkulturen, i första hand genom stämmor och möten mellan medlemmarna.