NORDLEK

NORDLEK-stämmor anordnas vart tredje år, och anordnas omväxlande i de nordiska länderna enligt en bestämd turordning. Stämman samlar tusentals folkdansare och spelmän från hela Norden.

Stämman hålls i ordningsföljd Norge, Danmark, Sverige och Finland om inget annat beslut fattats av rådet. Stämman är öppen för folkdansgrupper och spelmän som upprätthåller nordisk tradition. Värdlandet avgör om en anmäld grupp anses vara behörig att delta i stämman. Styrelsen skall, i samråd med värdlandets nationella kommitté, besluta om på vilka villkor grupper, som inte tillhör någon medlem, skall kunna delta. Nationella kommittén i värdlandet skall, om inte annat överenskommits, ha fullt juridiskt ansvar för stämman, arrangemangen, anordnandet av den och ekonomin. De nationella kommittéerna samordnar deltagandet från sina respektive länder och självstyrande områden.